JÄTEHUOLTO

Satamalta edellytetään jätehuoltosuunnitelma, koska vuoden 2004 tammikuun alusta tuli voimaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain (933/2003) ja asetuksen (1167/2003) muutos, jäljempänä alusjätelaki ja alusjäteasetus sekä näihin liittyvä ympäristönsuojelulain muutos (934/2003). Muutoksilla toimeenpantiin aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annettu direktiivi (2000/59/EY). Alusjätelain muutoksen jälkeen edellytetään, että aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi satamassa tulee olla jätehuoltosuunnitelma.

Pietarsaaren sataman jätehuoltosuunnitelmassa on selvitetty kaikkien sataman vastaanottolaitteiden tarve, tyyppi- ja kapasiteetti, vastaanottojärjestelyt sekä maksujärjestelmät, käyttäjien informointi ja muut asetuksessa tarkemmin säädetyt seikat. Jätehuoltosuunnitelmassa on otettu huomioon Pietarsaaren sataman koko ja luonne sekä sitä käyttävät alustyypit. Suunnitelmassa on lisäksi otettu huomioon jätehuollon tarpeellisien toimien jatkuvatoiminen seuraaminen ja havaittujen puutteiden korjaaminen sekä jätehuollon toimien jatkuva kehittäminen.

Pietarsaaren sataman jätehuollosta jätehuoltosuunnitelman mukaisesti vastaa Lassila & Tikanoja Oy.

L&T
Yrittäjäntie 10
67100 Kokkola

 
PIETARSAAREN SATAMA, Laukontie 1, 68600 PIETARSAARI