YMPÄRISTÖLUPA

Pietarsaaren satama sai ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen ympäristölupapäätöksen joulukuussa 2006.

Ympäristönsuojelulain (2000/86) ja -asetuksen (2000/169) muutoksilla yhtenäistettiin ympäristölupa- ja -ilmoitusjärjestelmiä ja luotiin kattava ympäristöä pilaavien toimintojen lupajärjestelmä, ympäristölupa. Luvanvaraisten toimintojen joukkoon on liitetty myös ”pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitetut ja yli 1350 tonnin vetoisille aluksille soveltuvat satamat tai lastaus- taikka purkulaiturit”.

Ympäristöluvassa määritellään luvanvarainen toiminta, sen laajuus (satamassa esimerkiksi liikenteen määrä ja rakenne) sekä ehdot, jotka on huomioitava toimintaa harjoitettaessa. Satamissa tuotetaan satamapalveluita: tavaroiden lastausta ja purkamista sekä matkustajaliikenteessä matkustajaterminaalipalveluita. Sataman toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät satamarakentamiseen ja sitä kautta maan ja vesialueiden käyttöön ja tilaan, vesi- ja maaliikenteeseen ja niiden päästöihin, jätehuoltoon sekä lastaus- ja purkamistoiminnassa syntyvään meluun ja muihin päästöihin, kuten pölyyn tai hajuihin.

Ympäristöluvan laajuuteen satamassa vaikuttaa ympäristönsuojalain käsite ”toimintakokonaisuus”, millä tarkoitetaan ”kokonaisuutta, joka muodostuu pääasiallisesta toiminnasta ja samalle toiminta-alueelle sijoitetuista, sitä teknisesti palvelevista toiminnoista, jos ne muodostavat teknisesti ja tuotannollisesti kokonaisuuden, jonka ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä”.

Sataman osalta toimintakokonaisuuden on katsottu tarkoittavan suoranaista satamatoimintaa palvelevia toimintoja, joita ovat erityisesti alusten lastinkäsittely ja huoltoon liittyvä toiminta lastaus- ja purkukalustoineen sekä sataman maaliikenne ja rahtitavaran välivarastointi edelleenkuljetusta varten. Yrityksiä sataman lupa-alueella voi olla useita, mutta luvanhaltijoita periaatteessa vain yksi. Sataman osalta luvan hakijaksi ja haltijaksi on määritelty sataman pitäjä. Sataman ympäristölupa edellyttää tiivistä yhteistyötä luvan haltijan sekä muiden alueella toimivien yritysten kesken. Jotkut yrityksistä voivat kuitenkin olla harjoittamansa toiminnan perusteella erikseen lupavelvollisia. Näin on esimerkiksi kemikaali- ja öljyvarastointia harjoittavien yritysten kohdalla.


 
PIETARSAAREN SATAMA, Laukontie 1, 68600 PIETARSAARI